Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Jeśli jedno z rodziców jest całkowicie niezdolne do wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego – obowiązek ponoszenia w całości kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem wspólnych dzieci – spoczywa na drugim rodzicu. Dopiero gdy drugi z rodziców nie jest w stanie, w całości lub części, sprostać swoim obowiązkom względem dziecka, w grę wchodzi subsydiarny obowiązek dalszych krewnych.

Obowiązek alimentacyjny dziadków powstaje dopiero wtedy, gdy:

  • Nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności np. rodzice dziecka nie żyją,
  • Osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi np. możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców nie pozwalają na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka

  • Uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe np. brak jakiegokolwiek majątku
  • Połączone z nadmiernymi trudnościami np. rodzic przebywa za granicą.

Należy przy tym pamiętać, że obowiązek alimentacyjny dziadków nie polega na przerzuceniu na nich niespełnionego obowiązku alimentacyjnego rodzica, bowiem mogą być oni zobowiązani do świadczeń stosownie do ich możliwości majątkowe, przy uwzględnieniu również ich usprawiedliwionych potrzeb. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności (np. babki dziecka) może polegać stosownie do okoliczności na jego osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie dziecka uprawnionego do alimentacji podejmowanych w czasie gdy rodzic dziecka pracuje zarobkowo.

Warto zaznaczyć, że obciążeni alimentami na rzecz wnuka dziadkowie mogą w drodze regresu żądać od rodziców dziecka zwrotu wypłaconych na rzecz dziecka świadczeń.