Project Description

Jakie są przesłanki separacji?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim przez małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Eksmisja może zostać orzeczona tylko wtedy, gdy prawo do mieszkania należy do obojga małżonków albo do małżonka domagającego się eksmisji. Niedopuszczalne jest orzeczenie eksmisji małżonka uprawnionego do mieszkania, np. jego właściciela, przez małżonka, któremu nie przysługuje tytuł prawny do mieszkania. Jeżeli jednak współmałżonek dopuszcza się przemocy albo w inny sposób znęca się nad rodziną można go eksmitować w trybie przewidzianym przez Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie albo Kodeks postępowania karnego.

Iława 02-03-2016