Project Description

Jakie zdarzenia powodują ustanie wspólności ustawowej pomiędzy małżonkami?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Podziału majątku dokonuje się w rezultacie ustania wspólności ustawowej, bowiem w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Wspólność ustawowa ustaje zawsze, gdy ustaje małżeństwo na skutek takich zdarzeń jak:

  • Śmierć małżonka
  • Orzeczenie rozwodu
  • Unieważnienie małżeństwa

Poza tym wspólność ustaje także w czasie trwania małżeństwa w przypadku:

  • Orzeczenia separacji
  • Zawarcia umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową
  • Orzeczenia sądu wprowadzającego rozdzielność majątkową
  • Ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków
  • Ogłoszenia upadłości jednego z małżonków

Podziału majątku można dokonać w drodze umowy lub na podstawie orzeczenia sądowego.

W przypadku umownego podziału majątku, gdy w jego skład wchodzi nieruchomość to taka umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Poza tym wypadkiem umowa może być zawarta w dowolnej formie, jednak zalecam formę pisemną.

W przypadku sądowego podziału konieczne jest złożenie do sądu wniosku o podział majątku, w którym należy określić składniki majątku, które podlegają podziałowi. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość należy dołączyć odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

Gdańsk 23-03-2016