Project Description

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zbieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W przypadku braku porozumienia rodziców odnośnie kontaktów z dzieckiem rozstrzyga sąd opiekuńczy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Komu jeszcze przysługuje prawo do kontaktów z dzieckiem?

Niezależnie od rodziców wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem mogą złożyć:

  • Rodzeństwo
  • Dziadkowie
  • Powinowaci w linii prostej (np. ojczym)
  • Inne osoby, jeżeli sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem

Czy można zabezpieczyć kontakty z dzieckiem w czasie trwania postępowania o uregulowanie kontaktów?

Składając wniosek o zabezpieczenie możemy szybko zagwarantować sobie kontakty z dzieckiem w czasie trwania postępowania o uregulowanie kontaktów. Sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia w przedmiocie zabezpieczenia w ciągu tygodnia od momentu wpłynięcia wniosku do sądu.

Czy pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej pozbawia go prawa do kontaktów z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem należy odróżnić od władzy rodzicielskiej, gdyż niezależnie od przysługującej rodzicom władzy rodzicielskiej rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Dlatego pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców automatycznie nie pozbawia ich prawa do kontaktu z dzieckiem.

Kiedy można ograniczyć lub zakazać kontaktów z dzieckiem?

Zakazać kontaktów może wyłącznie sąd, jeśli stwierdzi, że w danych okolicznościach utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza. Należy podkreślić, że nie każde zagrożenie dobra dziecka będzie skutkowało zakazaniem kontaktów, ale tylko takie, które obiektywnie można określić jako poważne.  Przesłanka ta jest spełniona, gdy postępowanie rodzica zagraża życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu dziecka lub gdy rodzic ma demoralizujący wpływ na dziecko.

Wszelkie inne zachowania zagrażające dobru dziecka mogą stanowić podstawę do ograniczenia kontaktów rodziców z dzieckiem. Przykładem takiego zachowania może być sytuacja, gdy rodzic po długiej nieobecności w życiu dziecka żąda kontaktu z dzieckiem poza jego miejscem zamieszkania, co u dziecka może powodować stres. Ograniczenie kontaktów z dzieckiem może polegać w szczególności na:

  • Zakazie spotkań z dzieckiem (osobistej styczności)
  • Zakazie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu
  • Zezwoleniu na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica, opiekuna, kuratora sądowego albo innej osoby wskazanej przez sąd
  • Ograniczeniu kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość
  • Zakazie porozumiewania się na odległość
Gdańsk 18-05-2016