Project Description

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Kiedy sąd odroczy wykonanie kary pozbawienia wolności?

Wniosek o odroczenie wykonania kary skazany lub jego obrońca składa przed rozpoczęciem wykonywania kary pozbawienia wolności. Przesłanki odroczenia wykonania kary dzielimy na obligatoryjne i fakultatywne.

OBLIGATORYJNE ODROCZENIE KARY

Sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu ustania przeszkody, jeżeli:

  • U skazanego zostanie stwierdzona choroba psychiczna
  • U skazanego stwierdzona zostanie inna ciężka choroba która uniemożliwia wykonywanie orzeczonej kary

Stan skazanego jest na tyle poważny, że umieszczenie go w zakładzie karnym mogłoby zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Do wniosku należy dołączyć dokumentację lekarską oraz  wskazać miejsce, w którym skazany się leczy.

FAKULTATYWNE ODROCZENIE KARY

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności:

  • Na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki
  • Na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka, w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem
  • W wymiarze do roku, jeżlei liczba osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

Odroczenie może zostać udzielone wielokrotnie, jednak jego łączny okres nie może przekraczać 1 roku. Jako początek biegu przyjmuje się wydanie pierwszego postanowienia w tym przedmiocie. Sąd, wydając takie postanowienie, może także zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy, poddania się leczeniu, rehabilitacji oraz do zgłaszania się do określonej jednostki Policji we wskazanych odstępach czasu.

W sytuacji, gdy odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres conajmniej roku, sąd może warunkowo zawiesić tę karę.

Czy sąd może odwołać odroczenie?

Należy pamiętać, że sąd może odwołać odroczenie kary, gdy:

  • Ustanie przyczyna, dla której sąd udzielił tego odroczenia
  • Skazany nie korzysta z niego w celu, dla którego odroczono karę
  • Rażąco narusza porządek prawny
  • Niewykonuje obowiązków nałożonych przez sąd

Wniosek o odroczenie wykonania kary składa skazany lub jego obrońca do sądu, który wydał wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności. Opłata od wniosku wynosi 80 zł.

Gdańsk 09-04-2016