Project Description

W jakich przypadkach sąd udzieli skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Przesłankami, które umożliwiają złożenie wniosku o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, są ważne względy rodzinne lub osobiste, a także choroba psychiczna lub inna ciężka choroba osadzonego. Osadzony musi uzasadnić zasadność swojej prośby, a w przypadku choroby dołączyć także zaświadczenie lekarskie.

Udzielając przerwy Sąd może nałożyć na skazanego obowiązek:

  • Utrzymywania kontaktu z kuratorem sądowym
  • Niezmieniania miejsca pobytu
  • Meldowania się we wskazanej jednostce Policji
  • Podjęcia pracy zarobkowej

Właściwym do wydania postanowienia w sprawie przerwy w wykonaniu kary jest sąd penitencjarny, czyli sąd okręgowy właściwy miejscowo. Koszt wniosku to 60 zł.

Podkreślić należy, że jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary. Jest to jednak możliwe jedynie wtedy, gdy kara lub suma kar pozbawienia wolności nie przekracza 3 lat.

Czy sąd możę odwołać przerwę?

Należy pamiętać, że sąd może odwołać przerwę, gdy:

  • Ustanie przyczyna, dla której sąd udzielił tego odroczenia
  • Skazany nie korzysta z niego w celu, dla którego odroczono karę
  • Rażąco narusza porządek prawny
  • Niewykonuje obowiązków nałożonych przez sąd

Ponadto jeżeli skazany, podczas odbywania przerwy zostanie tymczasowo aresztowany, to przerwana kara podlega wykonaniu z mocy prawa.

Gdańsk 06-04-2016