Project Description

Kiedy skazany może starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Skazany może zostać warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności  po odbyciu co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach. W przypadku skazania za recydywę lub działalność w zorganizowanej grupie przestępczej okres ten wynosi trzy czwarte kary, ale zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku jej odbywania.

Jeżeli dana osoba została skazana na 25 lat pozbawienia wolności to może się starać o warunkowe zwolnienie po 15 latach, a w przypadku dożywocia po odbyciu 25 lat kary. Właściwym do wydania postanowienia w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonywania kary jest sąd penitencjarny. Opłata sądowa wynosi 45 zł. Wniosek może złożyć skazany, a także jego kurator sądowy i dyrektor zakładu karnego. Dyrektor zakładu karnego, składając wniosek o warunkowe zwolnienie, przesyła jednocześnie opinię sporządzoną przez administrację zakładu karnego zawierającą w szczególności prognozę kryminologiczno-społeczną. W innych przypadkach opinię tę dyrektor zakładu karnego przesyła na żądanie sądu penitencjarnego lub na prośbę skazanego składającego wniosek o warunkowe zwolnienie.

Na osobę warunkowo zwolnioną sąd może nałożyć w okresie próby dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji czy instytucji, a także nałożyć na nią obowiązki polegające m.in. na:

Możliwe obowiązki przedterminowo zwolnionego:

  • Znalezieniu pracy zarobkowej
  • Poddaniu się terapii
  • Powstrzymania się od nadużywania alkoholu
  • Informowaniu kuratora lub sądu o przebiegu okresu próby

Także w celu naprawienia wyrządzonej szkody sąd może nałożyć na skazanego świadczenie pieniężne.

Zwolniony warunkowo musi informować o swoim miejscu stałego pobytu, zgłaszać się do kuratora zawodowego w określonych terminach, wykonywać nałożone na niego obowiązki i nie może zmienić miejsca zamieszkania bez zgody sądu.

Czy sąd może odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Jeżeli w okresie próby skazany popełni przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie. Ponadto takie odwołanie następuje także, gdy zwolniony skazany używa przemocy lub groźby wobec małoletnich osób najbliższych, rażąco narusza porządek prawny, uchyla się od dozoru i nałożonych na niego obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

W przypadku odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności.

Iława 01-05-2016